Crystalline glaze vase by Bill Boyd


Crystalline Glazed Vase

"Night Blue"27 inches tall